Monday, June 23, 2014

Chinese Language Learning Program Lesson 120– Chinese measure words

Chinese Language Learning Program
Lesson 120 – Chinese measure words


Hello, everyone. Welcome back. This is Baixue’s Chinese Language Learning Program. Last time we talked about Chinese money. Today, we will talk about Chinese measure words.

liànɡ cí
     (measure word)

1.   To describe how many people

ɡè                        wèi
(individual)       (place, more respectful than ge)

yí ɡè nǚ hái  
  (A girl)

yí ɡè nán hái
     (a boy)

wǒ de yí ɡè pénɡ you
           (A friend of mine.)

yí wèi lǎo shī
       (a teacher)

yí wèi jiā zhǎng
                 (a parent)

By the way, wei is only used for describe people, but ge can be used for describe things. We will talk about this later.

2.   To express how many animals

sān tóu niú                          liǎng pǐ mǎ
       (three cows)          (Two horses)

sān zhī māo                       yì tiáo ɡǒu
        (three cats)          (a dog)

yì zhī láo shǔ                      liù tiáo shé
      (a mouse)           (Six snakes)

yì tiáo yú                            yì tóu  lǘ
     (a fish)                  ( a donkey)

yì zhī  jī                             liǎng zhī hú dié
(a chicken)                 (two butterflies)

3.   To  express how many fruits and plants

sì ɡè pínɡ ɡuǒ                              yí ɡè lí
        (four apples)      (a pear)

yì ɡēn xiānɡ jiāo                     yí lì pú tɑo
            (a banana)   一粒   (a grape)

liǎng kē yīng táo                            yí ɡè xī guā   
             (two cherries)    西  (a watermelon)

yī gēn huáng gua                          
              (a cucumber )   

liǎng tóu suàn
           (two heads of garlic)

yì kē shù                   yì kē cǎo  
   (a tree)         (a grass)

jiǔ shí jiǔ duǒ huā                          jī  piàn yè zi
           (99 flowers)          (a leaf)

yí  lì mǐ                                 yí lì  zhǒnɡ zi
一粒 (a piece of rice)   一粒        (one seed)

4.   To  express how many food

yí dùn zǎo cān                          
         (a breakfast)     

liǎng fèn wǎn cān
               (dinner for two)

 liǎng piàn ròu      
            (two slices of meat)

yí kuài dàn ɡāo
          (one piece of cake)

yí ɡè sān mínɡ zhì
           (one sandwich)

yí ɡè jī dàn  / yī méi jī dàn 
一个     /      (an egg)

liǎng ɡēn kuài zi           
              (two chopsticks)

yí ɡè sháo zi
      (a spoon)

yí ɡè pán zi                  liǎng ɡè bēi zi
   (a plate)           (two quilts)

5.   To  express how many daily necessities

yì zhānɡ zhuō zi                    yì bǎ yǐ  zi
              (a table)    (a chair)

yì zhānɡ chuánɡ                  yì tiáo máo jīn
             (a bed)                  (a towel)

yí kuài xiānɡ zào       
             (a piece of soap)

yí kuài shóu biǎo
            (a watch)

yí miàn jìnɡ zi                     yí bù diàn huà
         (a mirror)           (a telephone)

yì tiáo shénɡ zi                   yì bǎ sǎn
           (a rope)       (a umbrella)

yí jiàn shànɡ yī                      yì tiáo kù zǐ
            (a jacket)        (a pair of pants)

yì dǐnɡ mào zi                     yī tiáo wéi jīn
          (a hat)                (a scarf)

liǎng zhī wà zi  /  xié zi / shǒu tào
         /   /      

yī shuāng wà zi  /  xié zi  / shǒu tào
           /    /      
(a pair of socks/shoes/gloves)

yì méi jiè zhi                   yì zhī bǐ
      (a ring)       (a pen)

yì zhānɡ zhǐ    
         (a piece of paper)

yì tái diàn nǎo
       (a computer)

yì fēnɡ xìn                    yì shǒu shī
      (a letter)            (a poem)

yì shǒu ɡē                   yí ɡè zì  
       (a song)     个字 (a word)

yì zhānɡ zhào piān                   yí liànɡ chē
                (a picture)          (a car)

yī tiáo chuán                 yí jià fēi jī
        (a boat)     (a plane)

yí liè huǒ chē                 yí liànɡ zì xínɡ chē
一列       (a train)                (a bike)

6.   To  express our body parts

 yì ɡēn tóu fā                 yī ɡè bí zi
       (a hair)     个鼻子 (a nose)

yì kē yá chǐ                    yì tiáo tuǐ
一颗    齿 (a tooth)          (a leg)

yì zhī jiǎo                     yì zhānɡ zuǐ
    (a foot)                  (a mouth)

liǎng zhī yǎn jinɡ                     yì kē xīn
           (two eyes)     (a heart)

Ok, that is all for today.

xiè  xiè!
    ! (Thanks!)

xià  cì  jiàn 
     !  (See you next time!)


No comments:

Post a Comment