Friday, September 20, 2013

Mandarin Chinese-- Lesson 35(Fruits and Nuts in Chinese)

Chinese Language Learning Program
Lesson 35 Fruits and Nuts in ChineseHello, everyone. It is so nice to see you again today. This is Baixues Chinese Language Learning Program. Last time, we talked about Chinese food or eating in Chinese restaurant. Ok, today, we are going to talk about fruits and nuts in Chinese.

  lí                  mí hóu táo                 jǘ zi  /chēng zi                      pú tao
(pear)             (kiwi)        桔子  /       (orange)        (grape)

xī guā                           máng guǒ                   píng guǒ                  táo zi
西  (watermelon)             (mango)            (apple)       (peach)

cǎo méi                          xiāng jiāo                      lǐ  zi                   wú huā guǒ
     (strawberry)            (banana)      (plum)              (fig)

níng méng                   tián guā                          bō  luó                          xìng
        (lemon)              (cantaloupe)       (pineapple)        (apricot)

lán méi                        mù guā                          zǎo                 yē zi
    (blueberry)        (papaya)            (date)         (coconut)

pú  tao gān                  gān jǘ                          huā shēng                 hé tao
       (raisin)          (tangerine)             (peanut)       (walnut)

 xìng  rén                    kāi xīn guǒ                       nán guā zi                 
       (almond)          (pistachio)            (pumpkin seed)

Ok, that’s all for today. We will talk about vegetables in our next class.

xiè  xiè 
    (Thanks!)

xià   cì   jiàn 
      ! (See you next time!)

No comments:

Post a Comment