Wednesday, September 25, 2013

Mandarin Chinese-- Lesson 37(Meat, poultry, and sea food in Chinese)

Chinese Language Learning Program
       Lesson 37 Meat, poultry, and sea food in ChineseHello, everyone. It is so nice to see you again today. This is Baixues Chinese Language Learning Program. Last time, we talked about Fruits and nuts in mandarin Chinese. Today, we are going to talk about vegetables in Chinese.

 yáng pái                              yáng tuí                            pái gǔ
    (lamb chops)            (leg of lamb)         (rib)

niú pái                        zhū pái                              suì niú ròu              
   (steak)            (pork chop)          (ground beef) 

xiāng cháng                gān zàng            jī  chì bāng            
       (sausage)       (liver)         (chicken wings)

 jī xiōng pú                                jī ròu                    jī  tuí                 
        (chicken breast)   (chicken)     (drumstick)    
 yā ròu                  huó  jī ròu                    ròu                 yǘ
 鸭  (duck)              (turkey)         (meat)         (fish)

hái xiān                       lóng xiā                           mǔ lì      
    (sea food)         (lobster)           (oyster)  

gé  lì                   páng xiè              xiā                  shàn bèi
  (clam)              (crab)       (shrimp)           (scallop)

xuě yú                 jiàn yú                           guī yú
    (cod)             (swordfish)         (salmon)

zūn yú                  jīn qiāng yú                 dié yú piàn
     (trout)               (tuna)             (filet of sole)

Ok, that’s all for today. We will talk a few Chinese idioms in our next class.

xiè  xiè 
    (Thanks!)

xià   cì   jiàn 
      ! (See you next time!)

No comments:

Post a Comment