Thursday, October 3, 2013

Mandarin Chinese-- Lesson 40 (Cooking Equipment in Chinese)

      Chinese Language Learning Program
     Lesson 40 – Cooking Equipment in ChineseHello, everyone. Welcome back. This is Baixues Chinese Language Learning Program. Last time, we talked about Western Halloween in China and Chinese Ghost Festival. Today, we are going to talk cooking equipment in Chinese.

cài bān                               dāo               píng dǐ guō
   (cutting board)      (knife)            (pan)

 káo jià                 tāng guō            gài zi           
    (grill)             (pot)       (lid)

dìng shí qì                 shí píng jiā gōng qì     
      (timer)                   (food processor)

mù sháo                                cháng bǐng sháo
     (wooden spoon)                   (ladle)

yī wǎn mài piàn zhōu                                bēi zi 
               (a bowl of cereal)     (cup)

jiáo bàn qì                     kāi píng qì
       (mixer)              (bottle opener)

kāi guàn qì                           cè liāng bēi              
        (can opener)           (measuring cup)

dá dàn qì                      gàn miàn zhàng
     (whisk)                      (rolling pin)

zhēng lóng / zhēng guō                  cháo cài guō
        /           (steamer)             (wok)

That is all for today. We will talk about cooking in our next class. 

xiè  xiè 
    (Thanks!)

xià   cì   jiàn 
      ! (See you next time!)

No comments:

Post a Comment