Friday, April 18, 2014

Chinese Language Learning Program Lesson 97– How to say clothes in Chinese

Chinese Language Learning Program
Lesson 97 – How to say clothes in Chinese


Hello, everyone. Welcome back. This is Baixue’s Chinese Language Learning Program. Last time we talked about some Popular Chinese Internet Slangs. Today, we will talk about how to say clothes in Chinese.

chuān                              tuō xià
    穿 (put on; wear)           (take off)

wà zi                   shǒu tào
  (socks)             (gloves)

mào zi                       xié zi
   (hat)                (shoes)   

yùn dòng xié
           (sports shoes)

pí xié                                 gāo gēn xié
(leather shoes)               (high-heel shoes)

xuě zi
  (boots)
          
yī fú
衣服 (clothes)   
         
chèn shān                tī xù
        (shirt)       T  (T-shirt)

lǐng dài                      kù zi
    (tie)                 (pants)

yùn dòng shān                          qún zi
             (sports shirt)        (skirt)

jiá kè                          xǐ zhuǎng
(jacket)            西     (suit)

niú zài kù                  cháng xiù
     (jeans)                (long sleeves)

duǎn xiù                             wú xiù
       (short sleeves)     (sleeveless)

nèi yī                                xiōng zhào
  (underwear)                  (bra)

shuì yī                         
    (pijamas)

yī fú chǐ mǎ                          
衣服    (clothes size)

dà hào                        zhōng hào
  (large size)               (medium size)

xiǎo hào                        féi
     (small size)     (loose; fat)

shòu                                   tài cháng le
   (tight, tight-fitting)             (too long)

tài duǎn le
       (too short)

Ok, that is all for today.

xiè  xiè!
    ! (Thanks!)

xià  cì  jiàn 
     !  (See you next time!)

No comments:

Post a Comment