Monday, April 7, 2014

Chinese Language Learning Program Lesson 93– How to say animals in Chinese

Chinese Language Learning Program
Lesson 93 – How to say animals in Chinese


Hello, everyone. Welcome back. This is Baixue’s Chinese Language Learning Program. Last time we talked about how to say “better” and “best ”/”most” in Chinese. Today, we will talk about how to say animals in Chinese.

dòng wù yuán           dòng wù
           (zoo)            (animal)

gǒu             māo           niǎo           mǎ
  (dog)      (cat)       (bird)   (hourse)

biān fú           xióng           dà xiàng
    (bat)     (bear)         (elephant)

cháng  jǐng  lù                    lǎo shǔ
              鹿 (giraffe)         (mouse)

niú               hóu zi                       zhū
(cow)          (monkey)      (pig)

mián yang                 shān yang
        (sheep)             (goat)

lǎo hǔ                 láng             hú  li
   (tiger)         (wolf)    (fox)

shī zi                māo tóu yīng            liè bào
  (lion)               (owl)        (cheetah)

yīng wǔ                 yú            jīng yú
     (Parrot)    (fish)         (whale)

shā yú                  hǎi guī
    (shark)         (see turtle)

hǎi tún                     è yú
   (Dolphin)    (crocodilealligator)

mǎ yǐ             mì fēng            hú dié
  (ant)        (bee)       (butterfly)

yā zi               yīng               mǔ jī
鸭子(duck)      (eagle)      (hen)

gōng jī                      xiā
     (rooster)        (shrimp)

dà xīng xing                dài shǔ
        (gorilla)        (kangaroo)

lóng xiā                       wén zi
      (lobster)            (mosquito)

dà xióng māo                kǒng que
          (panda)             (peacock)

shé                   zhī zhū                   qǐ  é
 (snake)            (spider)      (penguin)

Ok, that is all for today.

xiè  xiè!

    ! (Thanks!)

xià  cì  jiàn 
     !  (See you next time!)

No comments:

Post a Comment