Saturday, July 12, 2014

Chinese Language Learning Program Lesson 128 – Location words in Chinese

Chinese Language Learning Program
Lesson 128 – Location words in Chinese


Hello, everyone. Welcome back. This is Baixue’s Chinese Language Learning Program. Last time we talked about a Chinese poem. Today, we will talk about some location words.

fāng wèi cí
       (Location words)

dōng  xī   nán  běi
       西        (east, west, south, north)
dōng běi                              dōng nán
       (Northeast)                  (Southeast)

xī běi                                    xī nán
西 (Northwest)              西  (Southwest)

dōng běi jiǎo
          (Northeast corner)

xīn lóu zuò luò zài xīn shì jiè hé xin hua yī yuàn de dōng běi 
                                             
jiǎo.
角。
(The new building is at the northeast corner of the New World and Xinhua Hospital.)

qián hòu zuǒ yòu
             (front, back, left, right)

zuǒ qián fāng                                zhèng qián fāng
          (the front left)                        (right ahead)

zuǒ hòu fāng                               zhèng hòu fāng
         (the rear left)                       (directly behind)

shàng xià                                       zuǒ shàng
     (up, down)                           (upper left)

yòu xià                                           zhèng zhōng
    (lower right)                                   (middle)

wài miàn                                        lǐ miàn
      (outside)                            (inside)

nèi                                                
  (inside)

Ok, today’s idiom:
  
zuǒ yòu wéi nán
            (in a dilemma; Caught in the Middle)

qù hái shì liú, tā zhēn shi zuǒ yòu wéi nán.
      ,                      .
(She was in a dilemma as to whether to go or stay.)

Ok, that is all for today.

xiè  xiè!
    ! (Thanks!)

xià  cì  jiàn
     !  (See you next time!)

No comments:

Post a Comment